Siirry sisältöön
Päiväkodin johtaja
Johanna Rantsi
puh. 044 452 5795
johanna.rantsi@rautavaara.fi

Päiväkoti / varhaiskasvatuspalvelujen toimisto
Koulutie 8
73900 Rautavaara

Varhaiskasvatus­maksut

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksun määräytyminen

Varhaiskasvatusmaksuissa otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista (11) kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton niille perheille joiden lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen edellisen vuoden elokuussa ja hoito on jatkunut keskeytymättömänä.

Palveluntarpeella tarkoitetaan lapsen varhaiskasvatusaikaa, joka on enintään 20 tuntia viikossa, yli 20 ja alle 35 tuntia viikossa tai kokoaikainen eli yli 35 tuntia viikossa.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu 1.3.2023 lukien

 • Yhdestä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enintään 295 euroa
 • Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa
 • Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
 • Alin kuukausimaksu on 28 euroa ja kaikkein pienituloisimmilta perheiltä maksua ei peritä.
 • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa osa-aikaisesti, maksu on kokopäivämaksua pienempi.

Varhaiskasvatuksen alkamispäivämäärä on sitova: kun paikka on myönnetty, siitä laskutetaan.

Varhaiskasvatusmaksut 1.3.2023 alkaen:

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Varhaiskasvatus maksut 010323 alkaen

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa 1.8.2022 lähtien

 • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, kuukausimaksuna peritään kokoaikaisen (100 %) varhaiskasvatuksen maksu.
 • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin 21–34 tuntia viikoittain, varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 75 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
 • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, kuukausimaksu on 60 % 5 §:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat sidottu indeksiin. Edellä tarkoitetut euromäärät tarkistetaan julkisten menojen hintaindeksin osana olevan kuntataloutta koskevan opetustoimen hintaindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksitarkistus tehdään kahden vuoden välein.

Päätös varhaiskasvatusmaksusta

Maksupäätös perustuu tuloselvitykseen tai korkeimman asiakasmaksun hyväksymiseen. Jos perheen koko muuttuu, perheen tulot tai varhaiskasvatusaika muuttuvat olennaisesti toimintavuoden aikana, on perheen toimitettava uudet tuloselvitykset maksun uudelleen määräämistä varten.

Voitte täyttää ja tulostaa tuloselvityslomakkeen täältä.

Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos vanhemmat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi, eivätkä peruuta sitä viimeistään kahta viikkoa aiemmin, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä lapselle määrätystä kuukausimaksusta puolet.

Poissaolojen vaikutus ja muut mahdolliset hyvitykset varhaiskasvatusmaksuissa

 • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.
 • Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysvapaan ajan.

Koulujen loma-aikoina

 • Kesä-elokuulta ei peritä maksua lapsen poissaoloajalta, jos lapsi on poissa yhdenjaksoisesti vähintään 2 kalenterikuukautta. Perheen tulee ilmoittaa poissaolosta kesäajan palvelutarvekyselyn yhteydessä.
 • Jos lapsi on yhdenkin päivän hoidossa ennaltailmoitetun yhtäjaksoisen (2 kk) poissaolon aikana kalenterikuukaudessa, peritään maksu koko kuukaudelta
 • jos perhe pystyy järjestämään hoidon itse koulun loma-aikoina ja muina koulun lomapäivinä hyvitetään varhaiskasvatusmaksu siltä ajalta, kun lapsi ei ole hoidossa.

Muut hyvitykset

 • Jos varhaiskasvatus on määritelty kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmassa erityishuolloksi, lastensuojelun asiakassuunnitelmassa lastensuojelun avohuollon tukitoimeksi tai sosiaali- tai terveyshuollon asiakassuunnitelmassa kuntouttavaksi tukitoimeksi asiakasmaksua ei peritä. Asiakkaan tulee toimittaa päätöskopio erityishuolto-ohjelmasta/ asiakassuunnitelmasta. Lastensuojelulainperusteella sijoitettujen lasten sijaisvanhemmilta ei peritä maksua.
 • Tapauskohtaisesti hyvitystä tai maksun alentamista voidaan myöntää, jos maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä, kuten palkan ulosmittaus.
 • jos perhepäivähoitaja on poissa työstä vapaan vuoksi, eikä lapsi tarvitse varahoitopaikkaa päiväkodista, perheelle hyvitetään varhaiskasvatusmaksu siltä ajalta, kun lapsi ei ole hoidossa.
 • Jos lapsi on yhtäjaksoisesti poissa vähintään yhden (1) viikon päiväkodista tai perhepäivähoidosta muun syyn vuoksi, hyvitetään varhaiskasvatusmaksu siltä ajalta kun lapsi ei ole hoidossa.

Päiväkoti / varhaiskasvatuspalvelujen toimisto
Koulutie 8
73900 Rautavaara