Siirry sisältöön

Yhteystiedot | Kuopio

Kuopion kaupunki
Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Luvat ja ilmoitukset | Kuopio

Taksat

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Maa-aineslupia koskeva taksa

Ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely

Luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa. Ympäristölupa-asian ratkaisee joko Itä-Suomen aluehallintovirasto tai Rautavaaran kunnan elinvoimalautakunta riippuen toiminnan laajuudesta.

Ympäristölupahakemus toimitetaan luvan myöntävälle viranomaiselle. Ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyy asiasta lisätietoa sekä lomake hakemuksen tekoa varten.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä peritään maksu. Maksun perusteista määrätään tarkemmin Rautavaaran kunnan hyväksymässä taksassa.

Eläinsuojille ja eräille muille toiminnoille on säädetty ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely. Ilmoitusmenettelyyn liittyviä toimintoja koskeva asia tulee viranomaisessa vireille lupahakemuksen sijaan ilmoituksella. Ilmoitukset jätetään toimialakohtaisilla lomakkeilla. Lomakkeen ja lisätietoja löydät ympäristöhallinnon lomakkeista.

Ympäristönsuojelunlain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista kertaluonteisista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat:

  • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
  • tilapäinen melu ja tärinä
  • koeluonteinen toiminta
  • poikkeukselliset tilanteet
  • pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti lupa, jonka Rautavaaralla myöntää elinvoimalautakunta. Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitalouskäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-ainesten käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Vaikka lupaa ei tarvittaisikaan, on ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus ilmoitettava.

Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastoliikennelain mukaista lupaa moottorikelkkareitin perustamiseen, moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuviin kilpailuihin ja harjoituksiin haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemuksessa on oltava maastoliikennelaissa ja -asetuksessa esitetyt tiedot.

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Rautavaaran kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, elinvoimalautakunta, ratkaisee vesilain mukaisen ojitus asian, joka koskee erimielisyyttä ojituksessa. Asian voi laittaa vireille vapaamuotoisella hakemuksella.

Vesilain mukaiset ojitusasiat

Vesilain mukaisen ojitusasian voi laittaa vireille kirjallisella ilmoituksella kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen. Vesilainmukaisia asioita hoitaa myös Pohjois-Savon ELY-keskus. Vesilainmukaisissa asioissa voi olla yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen tai ELY-keskukseen.

Aumausilmoitus

Lannan varastointia ja levitystä koskevat määräykset on annettu Valtioneuvoston asetuksessa (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, ns. nitraattiasetus.

Asetuksella on mm. rajoitettu typpilannoitteiden enimmäiskäyttömäärää sekä lannoitteiden levitystä kaltevilla, talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden läheisyydessä ja vesistöön rajoittuvilla pelloilla. Nitraattiasetus velvoittaa viljelijää pitämään kirjaa lannoitukseen käytetyistä typpilannoitemääristä, satotasoista ja levitysajankohdista sekä teettämään lannasta analyysin viiden vuoden välein.

Nitraattiasetus koskee kaikkia eläinsuojia ja kaikkea pelto- ja puutarhaviljelyä. Asetuksen mukaan eläinsuojissa on oltava tiivis lantavarasto, johon mahtuu vuoden aikana muodostuva lanta. Mikäli lantaa varastoidaan aumassa, tulee siitä ilmoittaa valvontailmoituksella. Lannan aumaaminen on sallittua vain poikkeustapauksissa työteknisistä tai hygieenisistä syistä.

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin (jätelain 100 §)

Jätteen keräystoimintaa koskevasta ilmoitusmenettelystä säädetään jätelain 100 §:ssä. Pykälän mukaan ”sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan.” Ilmoituksessa annettavista tiedoista säädetään tarkemmin jäteasetuksen 30 §:ssä.

Yhteystiedot | Kuopio

Kuopion kaupunki
Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Luvat ja ilmoitukset | Kuopio

Taksat

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Maa-aineslupia koskeva taksa