Siirry sisältöön
Työpajassa

Hanke- ja elinkeino-
koordinaattori

Tuula Palojärvi
puh. 044 452 5712
tuula.palojarvi­@rautavaara.fi

Kehittäminen ja hankkeet

Rautavaaralla toimintoja kehitetään aktiivisesti erilaisen hanketoiminnan ja valtionapujen mahdollisuuksia hyödyntäen kuntalaisten ja yhteisöjen parhaaksi. Kunnalla on käynnissä useita omia kehittämishankkeita. Rautavaaran kunta on osaltaan mukana myös monissa muiden hallinnoimissa laajemmissa maakunnallisissa tai alueellisissa hankkeissa.

Yritysten ja muiden yhteisöjen hanketoimintaa tuetaan opastamalla ja neuvomalla hankerahoitusten hakemisessa.

Kunnan hallinnoimat hankkeet

MYÖ, TYÖ, HYÖ 2! – Osallisuudesta polkuja työelämään!

Hankkeessa asiakkaille toteutetaan porrastettu ja yksilöllinen työllistymispolku, jonka avulla tavoitellaan reittiä kohden avoimia työmarkkinoita. Hankkeen kohderyhmänä ovat rautavaaralaiset pitkäaikaistyöttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt.
Toteutus ajalla 1.4.2020 – 31.3.2023. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.
Lue lisää

Live Like a Local in Rautavaara

Hankkeessa käynnistetään ja kehitetään matkailun yritysverkoston toimintaa Rautavaaralla. Yritykset saavat apua tuotteistamiseen, markkinointiin ja myyntiin matkailun asiantuntijoiden johdolla. Hankkeen aikana rakennetaan matkailijoille suunnattu Visit Rautavaara –verkkosivusto kunnan  uusien verkkosivujen yhteyteen sekä perustetaan elämysten Visit Rautavaara -verkkokauppa. Tehdään markkinointia, joiden avulla näkyvyys lisääntyy verkossa ja kiinnostus Rautavaaraan matkailukohteena kasvaa.
Toteutus ajalla 18.5.2020– 31.12.2021. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Savon liiton kautta.
Lue lisää

Vaaralla palaa

Hankkeessa luodaan rautavaaralainen toimintamalli kehittää maaseutuasumista sekä kylä- ja järjestötoimintaa yhteisöllisten tapahtumien ja omaehtoisen toiminnan kautta. Kuntalaiset, yhteisöt ja yritykset otetaan mukaan ja kannustetaan järjestämään yhteisöllisiä tapahtumia. Tapahtumat toteutetaan suurimmaksi osin osallistujien talkootyönä kuntalaisten yhteisvoimin.

Toteutus ajalla 1.4.2019 – 31.12.2021. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n kautta. Lue lisää

Rautavaaran Ikiliikkujat

Hankkeen tavoitteena on kotona asuvien ikäihmisten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan lisääminen sekä fyysisen toimintakyvyn säilyminen tai paraneminen ikääntymisestä ja mahdollisista toimintarajoitteista huolimatta. Tavoitteena on saada vapaaehtoisia vertaisohjaajia järjestämään monipuolista liikunnallista toimintaa eri puolilla Rautavaaraa.
Toteutus ajalla 14.04.2020 – 31.12.2021.
Lue lisää

Kulttuurihyvinvoinnin sontikka

Hankkeessa on koottu neljä yhteisöjen vuosina 2020 – 2021 järjestämää hyvinvointia edistävää kulttuuritapahtumaa yhteisen avustuksen alle, joka mahdollistaa taiteen ammattilaiset esiintymään ja vetämään työpajoja tapahtumiin. Toteutus ajalla 1.1.2020 – 30.9.2021.
Lue lisää

Maksuton varhaiskasvatus kaikille vuonna 2015 syntyneille lapsille 20 h/vko Rautavaaran päiväkodissa ja perhepäivähoidossa vuonna 2020–2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän kolmannen kauden kokeilulla pyritään lisäämään lasten osallistumista varhaiskasvatukseen ja kerätään tietoa maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksista perheiden valintoihin ja vanhempien työllisyyteen.  Kokeilussa kehitetään myös 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja pedagogiikkaa sekä eheää jatkumoa esiopetukseen.
Lue lisää

Koulun hanke- ja kehittämistoiminta

Rautavaaran opetustoimi kehittää jatkuvasti toimintaa hyödyntämällä valtionavustuksia sekä osallistuu erilaisiin laajempiin hankkeisiin ja kehittämistoimiin.
Lue lisää

Etsivä Nuorisotyö

Tehtävänä on tavoittaa ja auttaa 15 – 29 -vuotiaita nuoria sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän itsenäistymistään, osallisuuttaan ja elämänhallintaa sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö on Suomen valtion rahoittamaa toimintaa ja on toiminut Rautavaaralla vuodesta 2010 alkaen.
Lue lisää

Muiden hallinnoimia hankkeita, joissa Rautavaaran kunta on mukana

Koulutus palveluna

Rautavaaran kunta on mukana Koulutus palveluna Ylä-Savossa -hankkeessa, jota hallinnoi Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke on Kuntaliiton koordinoima verkostoprojekti jossa on mukana useita kuntia. Toteutus vuosina 2020 ja 2021.
Lue lisää

Yritys oppii ja menestyy 2

Savon Yrittäjien hallinnoima hanke, jossa vahvistetaan yrittäjien ja yritysten henkilöstön liiketoimintaosaamista ja samalla parannetaan työssä olevien ammattitaitoa ja osaamista yritysten tarpeiden mukaiseksi. Toteutusaika 1.10.2018 – 31.12.2020
Lue lisää

Kohti eKuntaa

Savo Grow Oy:n hallinnoima hanke, jonka tavoitteena on yhteisen, digitaalisen palvelukehityksen tukeminen pilotein, yhteistyöryhmin ja koulutuksin. Toteutus ajalla 1.11.2018 – 31.12.2020.
Lue lisää

Digivieri

Pohjois-Savon alueellinen digituen koordinointihanke. Toteutus ajalla 1.12.2019–31.10.2020.
Lue lisää

KUURA-hanke

Rautavaaran kunta on KUURA-hankkeessa mukana yhtenä osallisena. KUURA-hankkeessa luodaan yhdessä kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli. Tavoitteena on kehittää työhön kytkeytyvän kuntoutuksen ja työn muokkauksen toimintamalli, kehittää kuntoutuksen, terveydenhuollon ja työterveyshuollon ammattilaisten ja työpaikkojen toimijoiden yhteistyötä sekä lisätä työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista työpaikoilla.
Lue lisää

 

 

Hanke- ja elinkeino-
koordinaattori

Tuula Palojärvi
puh. 044 452 5712
tuula.palojarvi­@rautavaara.fi