Siirry sisältöön
Kädet asettelevat arpakuutiota toisen päälle.

Hanke- ja elinkeino-
koordinaattori

Tuula Palojärvi
puh. 044 452 5712
tuula.palojarvi­@rautavaara.fi

Kehittäminen ja hankkeet

Rautavaaralla toimintoja kehitetään aktiivisesti erilaisen hanketoiminnan ja valtionapujen mahdollisuuksia hyödyntäen kuntalaisten ja yhteisöjen parhaaksi. Kunnalla on käynnissä useita omia kehittämishankkeita. Rautavaaran kunta on osaltaan mukana myös monissa muiden hallinnoimissa laajemmissa maakunnallisissa tai alueellisissa hankkeissa.

Yritysten ja muiden yhteisöjen hanketoimintaa tuetaan opastamalla ja neuvomalla hankerahoitusten hakemisessa.

Kunnan hallinnoimat hankkeet

Digitaitoja hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseksi (ESR)

Hankkeessa lisätään työikäisten kuntalaisten digiosaamista, parannetaan heidän käyttämien palveluiden saavutettavuutta muotoilemalla palvelut digitaalisiksi sekä vahvistetaan palveluntuottajien digiosaamista. Toteutus ajalla 1.9.2021 – 31.8.2023. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.
Lue lisää

MYÖ, TYÖ, HYÖ 2! – Osallisuudesta polkuja työelämään!

Hankkeessa asiakkaille toteutetaan porrastettu ja yksilöllinen työllistymispolku, jonka avulla tavoitellaan reittiä kohden avoimia työmarkkinoita. Hankkeen kohderyhmänä ovat rautavaaralaiset pitkäaikaistyöttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt.
Toteutus ajalla 1.4.2020 – 31.3.2023. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.
Lue lisää

Kevan työelämän kehittämisraha 2022: Ennakoivalla työkyvyn ja työuran johtamisella kohti innostavaa työtä!

Hanke tukee Rautavaaran kunnan tavoitetta uudistaa organisaatiokulttuuriaan ja toimintatapojaan nostamalla työhyvinvointi-, työkyky- ja työurajohtaminen keskiöön.
Lue lisää

Etsivä Nuorisotyö

Tehtävänä on tavoittaa ja auttaa 15 – 29 -vuotiaita nuoria sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän itsenäistymistään, osallisuuttaan ja elämänhallintaa sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö on Suomen valtion rahoittamaa toimintaa ja on toiminut Rautavaaralla vuodesta 2010 alkaen. Aluehallintovirastolta vuodelle 2022 haettu rahoitus on 15 000 €. Painotuksena hyvinvointi ja jaksaminen
Lue lisää

Varhaiskasvatuksen ja koulun hanke- ja kehittämistoiminta

Rautavaaran opetustoimi kehittää jatkuvasti toimintaa hyödyntämällä valtionavustuksia sekä osallistuu erilaisiin laajempiin hankkeisiin ja kehittämistoimiin.
Lue lisää

 

Muiden hallinnoimia hankkeita, joissa Rautavaaran kunta on mukana

Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun

Hankkeen päätavoitteena on matkailualan palveluiden ja laadun kehitystyön tukeminen sekä alan yritysten ja toimijoiden välisten tuotepakettien kokoaminen myytäviksi, laadukkaiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on koota yhteen kattavia, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia palvelukokonaisuuksia sisältäen matkailuyritysten tuotteiden lisäksi kaupan ja palvelualojen tarjontaa sekä alueen kulttuurihistoriaan ja luontoon liittyviä kohteita. Iisalmi ja tienoot -matkailutoimijoiden yhteistyön tukeminen, tiivistäminen ja palveluiden ristiinmyynti yhteisessä JOHKU verkkokaupassa on tärkeässä roolissa. Hanketta hallinnoi Iisalmen kaupunki ajalla 1.2.2022 – 31.8.2023.
Lue lisää

Jatkis – Omistajaksi ostamalla; Onnistuneita omistajanvaihdoksia Pohjois-Savossa

Tavoitteena on tarjota tasalaatuisia omistajanvaihdospalveluita kaikille pohjoissavolaisille yrittäjille ja yksityishenkilöille. Tavoitteena on, että omistajanvaihdospalvelusta tulee kiinteä osa kuntien elinkeinopalvelutarjontaa. Hankkeella lisätään omistajanvaihdosten eli yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten lukumäärää sekä omistajanvaihdosprosesseihin liittyvää osaamista erityisesti arvonmäärityksen osalta sekä yleistä tietoutta omistajanvaihdoksista. Tavoitteet saavutetaan opastamalla asiakkaita arvonmäärityksen tekemisessä, myyntiprosessin suunnittelussa, yrityskauppaneuvonnalla sekä järjestämällä webinaareja. Hanketta hallinnoi Savon Yrittäjät ajalla 1.1.2022 – 31.12.2023.
Lue lisää

Yrittäjän uusi suunta

Hankkeen kohderyhminä ovat mikroyrittäjät, joiden toimialan talous on kärsinyt koronaepidemiasta ja muista viimeaikaisista toimintaympäristön muutoksista, ja joiden valmiudet palata kasvu-uralle ovat heikoimmat. Hankkeen tavoitteena on, että mikroyrittäjät kykenevät liiketoiminnan eri muutostilanteissa säilyttämään ja parantamaan työkykyään sekä johtamaan itseään ja henkilökuntaansa. Tällöin yrittäjät pystyvät paremmin uudistamaan, kasvattamaan ja vahvistamaan liiketoimintaansa.

Hankkeessa:
• Edistetään yrittäjien taitoa johtaa itseään työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi sekä yrittäjien verkostoitumista
• Kartoitetaan liiketoiminnan kannalta keskeiset osaamistarpeet muutosvalmiuden näkökulmasta
• Tunnistetaan tuottavin liiketoiminta ja kannustetaan keskittymään siihen sekä kehittämään sitä
Hankkeen toiminta-alueena on Kuopio, Siilinjärvi ja Rautavaara. Hanketta hallinnoi Kuopion seudun Uusyrityskeskus ry ajalla 1.5.2022 – 31.12.2023.
Lue lisää

KUURA-hanke

Rautavaaran kunta on KUURA-hankkeessa mukana yhtenä osallisena. KUURA-hankkeessa luodaan yhdessä kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli. Tavoitteena on kehittää työhön kytkeytyvän kuntoutuksen ja työn muokkauksen toimintamalli, kehittää kuntoutuksen, terveydenhuollon ja työterveyshuollon ammattilaisten ja työpaikkojen toimijoiden yhteistyötä sekä lisätä työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista työpaikoilla.
Lue lisää

ProYritys Itä-Suomi

Hanke toteuttaa monialaisten maatilojen ja maaseudun pienyritysten alkuvaiheen neuvontaa ja kehittämistä: yritysryhmähankkeet ja yritysten verkottuminen; vastuullinen yritystoiminta, yritysten omistajavaihdokset, monipaikkaisuuden luomat yritysmahdollisuudet; innovatiiviset pilottitoimet; maaseudun voimavarojen ja vapautuneiden resurssien hyödyntäminen. Hanketta toteuttaa ProAgria Itä-Suomi ry ja sen osana MKN Yrityspalvelut Euroopan Maaseuturahaston ja ELY-keskusten tuella 1.7.2021 – 31.12.2023.
Lue lisää

 

Hanke- ja elinkeino-
koordinaattori

Tuula Palojärvi
puh. 044 452 5712
tuula.palojarvi­@rautavaara.fi