Siirry sisältöön

Kunnanjohtaja
Henri Ruotsalainen
puh. 040 860 8180
henri.ruotsalainen­@rautavaara.fi

Hallintojohtaja
Jenna Ahonen
puh. 040 860 8100
jenna.ahonen@rautavaara.fi

Strategia, talous ja arviointikertomus 

Strategia


Kuntastrategiassa määritellään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Se perustuu arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategian hyväksyy kunnanvaltuusto ja se tarkistetaan kerran valtuustokaudessa. 

Rautavaaran kunnan missiona on edistää kuntalaistensa terveyttä ja hyvinvointia, kehittää alueen elinvoimaa, huolehtia itsehallinnon toteutumisesta ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien turvaamisesta sekä tuottaa palveluita taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Strategiassa on määritelty kunnan arvot, jotka ovat avoimuus, joustavuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja yhteisöllisyys. 

Talousarvio

Talousarvio ohjaa kunnan toimintaa ja taloudenhoitoa. Siitä ilmenevät toiminnallisten tavoitteiden määrärahat ja tuloarviot sekä mistä toimintaan varatut rahat katetaan. Kunnanvaltuusto hyväksyy joka vuosi talousarvion ja taloussuunnitelman seuraavalle kolmen vuoden suunnitelmakaudelle. Talousarvion valmistelu perustuu kuntastrategiaan, seuraavien vuosien tuloarvioon ja toimintaympäristön muutoksiin. 

Talousarviossa pysymistä seurataan säännöllisesti. Seurannan tuloksista laaditaan osavuosikatsaus kolmen kuukauden välein. Tarvittaessa talousarvioon tehdään muutoksia seurantaan ja ennusteisiin perustuen. 

Lautakunnat ja jaosto valmistelevat omalta osaltaan talousarvioesityksen marraskuussa, joiden pohjalta kunnanjohtaja valmistelee talousarvioesityksen. Kunnanhallitus tekee ehdotuksen talousarviosta kunnanvaltuustolle, jonka tulee hyväksyä talousarvio vuoden loppuun mennessä. 

Tilinpäätös

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätös päättää talousvuoden. Kunnanhallitus laatii kultakin tilikaudelta tilinpäätöksen maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen tilinpäätös menee tilintarkastajan tarkastettavaksi. Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksestä nähdään, ovatko toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. 

Tilintarkastaja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen tarkastuksen tuloksista. Kertomuksessa esitetään, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.  

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. 

Strategia

Rautavaaran Kuntastrategia 2021-2025

Talousarviot

 

Talousarvio 2023
Talousarvio 2022
Talousarvio 2021
Talousarvio 2020

Osavuosikatsaukset

Osavuosikatsaus Q2 2022
Osavuosikatsaus Q1 2022
Osavuosikatsaus Q3 2021
Osavuosikatsaus Q2 2021

Tilinpäätökset

Tilinpäätös 2021
Tilinpäätös 2020
Tilinpäätös 2019

Arviointikertomukset

Arviointikertomus 2021
Arviointikertomus 2020

Raportit

Talouden tasapainottamisen loppuraportti ja talouden tasapainottamissuunnitelma

Kunnanjohtaja
Henri Ruotsalainen
puh. 040 860 8180
henri.ruotsalainen­@rautavaara.fi

Hallintojohtaja
Jenna Ahonen
puh. 040 860 8100
jenna.ahonen@rautavaara.fi