Siirry sisältöön

RAUTAVAARAN KUNTA
Koulutie 1, 73900 Rautavaara
puh. 040 860 8000 (klo 9 – 14)
s-posti: kirjaamo@rautavaara.fi

Tutkimuslupahakemus

Tutkimusluvat

Rautavaaran kunnan organisaatiota taikka sen henkilöstöä, oppilaita tai asiakkaita koskevaa tutkimusta tai selvitystä varten tulee hakea tutkimuslupa, kun tutkimusta tai selvitystä tekee ulkopuolisen tutkija tai tutkimuslaitos. Ulkopuolisena tutkijana pidetään myös henkilönä, joka työskentelee kunnan organisaatiossa ja tekee samanaikaisesti muuta kuin työtehtäviinsä liittyvää tutkimusta tai selvitystä (esimerkiksi opinnäytetyötä).

Tutkimuslupa tulee hakea kaikenlaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, opinnäytetöihin sekä tilastoaineiston tietopyyntöihin, joissa kerätään kunnan asiakkaita tai henkilökuntaa koskevia tunniste- ja yksilöintietoja. Lupa on haettava aineiston keräämistavasta riippumatta (lupa tulee hakea riippumatta siitä, kerätäänkö aineisto esim. henkilörekistereistä, kyselylomakkeilla tai haastattelemalla). Tutkimuslupa haetaan sähköisellä tutkimuslupahakemus-lomakkeella ja hakemuksen tekee tutkimuksen tekijä.

Tutkimukset ja selvitykset ovat lähtökohtaisesti julkisia, jollei laista muuta johdu. Valmistuneet työt toimitetaan sähköpostitse kunnan kirjaamoon (kirjaamo@rautavaara.fi).

Tutkimuslupaa myönnettäessä tulee ottaa huomioon tietosuojalain (31 §) ja tietosuoja-asetuksen (89 artikla) tutkimustoimintaa koskevat säädökset sekä erityisiin henkilötietoryhmiin ja rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen osalta tietosuoja-asetuksen 35 ja 40 artiklat. Tutkimustoiminnalla tarkoitetaan tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia.

Tutkimusluvan myöntäminen ei velvoita tutkimuksen kohteita osallistumaan tutkimukseen. Tutkijan on aina neuvoteltava erikseen tutkimuskohteena olevien kanssa tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimuksen teko ei saa häiritä tutkimuskohteen toimintaa.

RAUTAVAARAN KUNTA
Koulutie 1, 73900 Rautavaara
puh. 040 860 8000 (klo 9 – 14)
s-posti: kirjaamo@rautavaara.fi

Tutkimuslupahakemus