Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluita tai etuuksia muun lain nojalla.

Vammaispalvelulain mukaista kuljetustukea voidaan myöntää, jos hakija todetaan vaikeavammaiseksi liikkumisensa suhteen eikä hän pitkäaikaisen vamman tai sairauden vuoksi kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalveluna ja siihen liittyvänä saattajapalveluna myönnetään hakemuksesta välttämättömät työhön ja opiskeluun liittyvät kuljetukset, sekä hakijan hakemuksessaan osoittaman tarpeen perusteella enintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa oman kunnan alueella tai lähikuntiin. Kuljetuspalveluun liittyvä saattajapalvelu järjestetään, mikäli kuljetuspalvelun käyttäjä tarvitsee matkalla toisen henkilön apua.

Asunnon muutostyöt

Vammaispalvelulain mukaan asunnon muutostöitä voidaan myöntää henkilölle, joka todetaan vaikeavammaiseksi ja asunnon muutostyö on välttämätön hänen omatoimisen selviytymisensä kannalta.

Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtainen apu on palvelu, jota kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle vammaispalvelulain nojalla, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Toiminnot, joihin henkilökohtaista apua voidaan myöntää ovat päivittäiset toimet, työ ja opiskelu, harrastukset, yhteiskunnallinen osallistuminen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen.

Välineet, koneet ja laitteet

Korvausta muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumiseen, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Korvauksen määrä on puolet em. välineiden ja laitteiden hankkimisesta vammaiselle henkilölle aiheutuvista todellisista kustannuksista (VpA 17. §).

Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on vammaisen henkilön sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutusedellytysten tukeminen ja parantaminen.

Ylimääräiset vaate- ja ravintokustannukset

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata ylimääräiset vaatekustannukset, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, ettei henkilö vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita.

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista, joita henkilö joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti.

Hakemuslomakkeita ja neuvontaa saa sosiaalitoimistosta. Lomkkeita löytyy myös sähköisesti kunnanverkkosivuilta kohdasta Lomakkeet.

 

Perusturvajohtaja
Teuvo Räsänen
puh. 040 860 8206
teuvo.rasanen@rautavaara.fi

 

Koulutie 1
73900 Rautavaara