Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palvelujen tehtävänä on turvata lapsen ja nuoren oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun.

1. Yleiset perhepalvelut

Yleiset perhepalvelut järjestetään sosiaalihuoltolain nojalla. Yleisinä perhepalveluina voidaan järjestää mm kotipalvelua, perhetyötä, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa sekä vertaisryhmätoimintaa. Tavoitteena on tukea perheitä varhaisessa vaiheessa jo pienissäkin huolenaiheissa.

Lapsiperheille järjestetään tukea mm:

 • tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen;
 • lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen; äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen;
 • äkilliseen kriisitilanteeseen
 • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi;
 • päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta tai vammasta aiheutuvaan tuen tarpeeseen

Esite

2. Kasvatus- ja perheneuvonta sekä perheasiain sovittelu

Kasvatus- ja perheneuvonta tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja tukea perheen ristiriidoissa, kriiseissä ja parisuhteen ongelmissa sekä lapsen tai nuoren kehitykseen, kasvuun tai käyttäytymiseen liittyvissä vaikeuksissa.

Perheneuvolapalvelu

Palvelee lapsiperheitä lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Pääsääntöisesti perheille, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Ota yhteyttä perheneuvolaan, kun

 • olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä, kehityksestä, mielialasta tai tunne-elämästä tai lapsella on vaikeuksia päivähoidossa, koulussa tai kavereiden kanssa
 • lapsella on oppimisvaikeuksia
 • sinulla on vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä
 • perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita
 • toivot selvittelyapua perheesi ristiriitatilanteisiin tai apua parisuhteen pulmiin
 • perheessäsi harkitaan eroa tai perheesi tarvitsee apua erosta selviytymiseen
 • tarvitset avioliittolain mukaista perheasioiden sovittelua

Perheneuvolan työskentelytavat

 • lapsen ja koko perheen kanssa työskentely
 • perheen luvalla yhteistyöntekeminen koulun, päivähoidon tai terveydenhuollon kanssa
 • ohjaus ja neuvonta ja tutkimukset
 • lapsen perhetilanteen arviointi ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu
 • yksilöllisen tuen ja koko perheen tuen käynnit
 • vanhemmuuden tuen ja parisuhteen tuen käynnit
 • konsultaatiot lapsiperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille
 • koulupsykologinen työ oppimisvalmiustutkimuksiin ja tukitoimien suunnitteluun liittyen

Ajan varaaminen

Perheneuvolaan hakeutuminen tapahtuu lähetteellä. Lähetteitä voivat kirjata koulun opetushenkilökunta, terveydenhuollon ammattilaiset tai sosiaalialan ammattilaiset.

Perheneuvolan työtä koordinoi kunnan sosiaalityöntekijä, jolta saa lisätietoja palvelusta.

Sosiaalityöntekijä Eila Vesa

eila.vesa@rautavaara.fi 

puh.0408608207

Sijainti

Kunnantalolla, sosiaalitoimen päädyssä, käyntiosoite: Koulutie 1.

Perheneuvolapalvelun tuottaa Coronaria Tietotaito Oy yhdessä kunnan kanssa.

    

3. Lapsen isyysasiat, elatus ja huolto

Isyyden tunnustaminen

Isyyden tunnustaminen hoituu ennen lapsen syntymää neuvolassa. Samalla voi laatia yhteishuollosta sopimuksen.  Muissa tilanteissa asiaa hoitaa sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja.

Elatussopimus

Vastuu lapsen elatuksesta kuuluu lapsen vanhemmille. Lapselle voidaan vahvistaa elatusapu, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Elatusapu on sopimuksella tai tuomiolla vahvistettu rahasuoritus, jolla lapsen vanhempi osallistuu lapsen elatukseen. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon mm. heidän työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Huolto

Yhteishuoltosopimus voidaan laatia jo ennen lapsen syntymää neuvolassa isyyden tunnustamisen yhteydessä.  Muissa tilanteissa vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sosiaalitoimistossa sosiaalityöntekijä/lastenvalvojan avustamana.

 

4. Lastensuojelu

Lastensuojelun tehtävänä on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun tukemalla lasten vanhempia heidän kasvatustyössään. Tavoitteena on, että lapsi saa kaikissa olosuhteissa riittävän hoidon ja huolenpidon - myös silloin, kun omien vanhempien voimat eivät jostain syystä tähän riitä tai peruspalvelut eivät ole riittävät tukemaan vanhempia kasvatustyössään.

5. Koulukuraattori palvelu

Koulukuraattori työskentelee koululla oppilaisen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Työtä tehdään yksittäisten oppilaiden, pienten ryhmien, luokkien ja koulun henkilökunnan kanssa. Kuraattorin työssä pyritään havaitsemaan vaikeuksia ja puuttumaan niihin mahdollisimman aikaisin.

Koulukuraattori tukee oppilaita ja perheitä keskustelemalla ja tuomalla esille kouluarjen näkökulmaa. Kuraattori antaa neuvontaa ja ohjaa tarvittaessa muiden tukitoimien pariin.

Miten hakeutua kuraattorille?

-oma-aloitteisesti

-vanhemman yhteydenotolla esim. Wilman kautta

-Opettajan ohjauksella

-Terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön suosittelemana

Kuraattorin luo voi tulla, jos on asioita, jotka painavat mieltä. Ne voivat liittyä:

 • kaverisuhteisiin
 • kouluun tulemiseen
 • koulussa työskentelyyn
 • kotihankaluuksiin (riitoihin, päihteiden käyttöön, mielenterveysongelmiin)
 • vapaa-ajan kaverisuhteisiin tai
 • mieltä painaviin muihin asioihin (esim. yksinäisyys tai masennus).


Keskustelut kuraattorin kanssa ovat aina luottamuksellisia. Tietenkin alaikäisten kanssa työskennellessä kuraattori joutuu miettimään milloin lapsen tai nuoren kertomat asiat ovat sellaisia, että myös huoltajan on syytä tietää niistä. Koulukuraattorilla kuten muillakin alaikäisten kanssa työskentelevillä on velvollisuus ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen, jos hän arvioi lapsen tai nuoren olevan lastensuojelun tuen tarpeessa.

Suoran asiakastyön lisäksi koulukuraattori tekee yhteisöllistä työtä niin koulussa kuin koulun ulkopuolella ja osallistuu tiiviisti koulun oppilashuoltotyöhön.

Koulukuraattori on alansa asiantuntijana koulun ulkopuolisissa työryhmissä vaikuttamassa lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Koulukuraattori Tarja Hartikainen

Tarja.hartikainen@rautavaara.fi

040 86 08 174

 

Perusturvajohtaja
Teuvo Räsänen
puh. 040 860 8206
teuvo.rasanen@rautavaara.fi

Sosiaalityöntekijä
Eila Vesa
puh. 040 860 8207
eila.vesa@rautavaara.fi

Koulukuraattori
Tarja Hartikainen
puh. 040 860 8174
tarja.hartikainen@rautavaara.fi