Siirry sisältöön

Kuulutus: Kainuun prikaatin toimintakäsky 2022 MR12294

KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILAALLISEEN HARJOITUSTOIMINTAAN KAINUUN PRIKAATIN JOHTAMISSA TAISTELUHARJOITUKSISSA

 

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.

Kainuun prikaatin johtamat taisteluharjoitukset ulottuvat päätöksen liitteessä 1 oleville yksityisten omistamille alueille (harjoitusalueet piirretty karttaan). Harjoitukset toimeenpannaan ajalla 7.11.-11.11.2022 ja 25.11.- 2.12.2022.

Koska puolustusvoimat tarvitsee samalla kertaa käyttöönsä laajan alueen, jolla on huomattava määrä kiinteistöjä tai kiinteistöillä on huomattava määrä omistajia tai haltijoita, puolustusvoimien alue- tai paikallishallintoviranomainen tai harjoituksen johtaja voi päättää kiinteistöjen käyttämisestä. Päätös voidaan tällöin antaa tiedoksi hallintolain (434/2003) mukaisella yleistiedoksiannolla.

Kainuun prikaatin johtamat taisteluharjoitukset eivät ole toteutettavissa niiden laadun perusteella pelkästään puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla. Sodanajan joukkojen harjoittaminen edellyttää ajoittain laajojen alueiden käyttöä. Näin kyetään harjoittamaan joukkojen taktisesti oikeita käyttöperiaatteita. Tällä perusteella puolustusvoimilla on välttämätön tarve käyttää tilapäisesti sotilaalliseen harjoitustoimintaan muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä.

Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita, eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä.

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan kiinteistön omistajalle tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus. Vahingon ilmetessä pyydetään ottamaan yhteyttä harjoituksen aikana harjoituksen ympäristövastaavaan vahingon laadun ja määrän toteamiseksi. Harjoituksen jälkeen todettujen vahinkojen osalta pyydetään ottamaan yhteyttä Kainuun prikaatiin.

Tämä hallinnollinen päätös annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla liitteen 2 mukaisesti.

Kiinteistön käyttöä koskevaa päätöstä voidaan noudattaa muutoksenhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus kiellä täytäntöönpanoa. Kiinteistön käyttöä koskevaa sopimusta koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin laissa oikeudenkäynnissä hallintoasioissa säädetään.

Asiaan saa lisätietoja numerosta puh 0299 451 150 ja vahinkojen osalta numerosta puh 0299 451 180.

Tähän päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin laissa oikeudenkäynnissä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Oikaisuvaatimusohje liitteenä 3.

Prikaatin komentajan sij.
Eversti Ari Lehmuslehti
Osastopäällikkö
Majuri Pekka Romppanen

 

Liite 1 Kuvat harjoitusalueista

Liite 2 Päätöksen yleistiedoksianto

Liite 3 Päätöksen oikaisuvaatimus