Siirry sisältöön

Kotiäänestys eduskuntavaaleissa 2023

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimella kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten on saatavissa kunnantalon neuvonnasta neuvonnan aukioloaikoina.

Se raja, milloin kotiäänestyksen järjestäminen voi tulla kysymykseen, on kohtuuttomien vaikeuksien aiheutuminen äänestäjälle. Tämän määrittelyssä otetaan huomioon muun muassa

  • ne tosiasialliset edellytykset, joita äänestäjällä kussakin yksittäistapauksessa olisi äänestää varsinaisella äänestyspaikalla tai ennakkoäänestyspaikassa avustettuna
  • ne terveydelliset haitat, joita kodista poistuminen voisi äänestää mahdollisesti aiheuttaa
  • kuljetuksen vaatimat erityistoimenpiteet ja kustannukset

Kotiäänestyksen ajankohta on jonakin ennakkoäänestyksen ajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9-20 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneille ilmoitetaan äänestyksen ajankohta. Yksi vaalitoimitsija huolehtii yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta. Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka ei saa olla ehdokas. Esimerkiksi puoliso tai muu lähiomainen voi olla tällaisena henkilönä.