Katselmukset

Rakennuslupapäätöksessä on määrätty rakennustyömaalla pidettävät viranomaiskatselmukset, jotka rakennuttaja tai vastaava työnjohtaja tilaa rakennustarkastajalta. Alla yleisimmät katselmukset.

 

1. Aloituskokous
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia rakennustarkastajan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja ja vastaava työnjohtaja.

2. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen
Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemistä pyydetään hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista.

3. Pohjakatselmus
Pyydetään kun perustamiseen liittyvät kaivu- tai louhintatyöt on suoritettu tai kun maapohjan täyttö tai valmistaminen on tehty.

4. Sijaintikatselmus
Pyydetään rakennustarkastajalta kun rakennuksen perustustyö on suoritettu. Rakennustyötä ei saa jatkaa ennen kuin sijaintikatselmus on toimitettu.

5. Rakennekatselmus
Pyydetään kun rakennuksen kantavat rakenteet on tehty, mutta ei vielä peitetty.

6. Savuhormien katselmus
Pyydetään kun savuhormit on tehty, mutta ei vielä rapattu.

7. Ilmanvaihtolaitteiden katselmus
Pyydetään kun IV-kanavat on asennettu, mutta ei peitetty. Ennen loppukatselmusta on esitettävä IV-mittauspöytäkirja.

8. Vesi- ja viemärilaitteistojen katselmus
Pyydetään kun tonttivesijohdon ja -viemärin asennus on tehty, kuitenkin ennen niiden peittämistä.

9. Käyttöönottokatselmus
Pyydetään ennen kuin rakennus tai sen osa otetaan käyttöön. Ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta on suoritettava sähköasennusten käyttöönottotarkastus, josta on esitettävä tarkastuspöytäkirja. Käyttöönottokatselmuksen ohje

10. Loppukatselmus
Loppukatselmus on pyydettävä rakennusluvan voimassa ollessa. Katselmuksen yhteydessä tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle.

Rakennustarkastaja
Työnjohtaja
Henri Korkalainen
puh. 044 452 5725
henri.korkalainen@rautavaara.fi