Julkinen hallinto

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Tavoitteena on turvata riittävän laadukkaat palvelut sekä edistää elinkeinoelämän kehittymistä ja työllisyyttä.

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, joka valitaan kunnallisvaaleilla neljän vuoden välein. Kunnanvaltuuston tehtäviin kuuluu esimerkiksi päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista. Valtuusto päättää kunnan hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden toimivallasta. Myös luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat valitsee valtuusto.

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa. Sen tehtävänä on valmistella kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtia, että valtuuston päätökset toteutetaan. Kunnanhallituksen tulisi myös huolehtia kunnan yleisestä kehittämisestä ja valvoa viranhaltijoiden toimintaa sekä kunnan taloushallintaa.

Kunnanvaltuusto valitsee lautakunnat aina kunnallisvaalikaudeksi. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tulostavoitteita ja seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen tai kunnanvaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätöksen täytäntöönpanosta.