Yritysten elinkeinotuet sekä tuet työllistämiseen ja työllistymiseen

Yksinyrittäjän korona-avustus

Toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on 2000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka. Lue lisää tästä linkistä

Uuden rautavaaralaisen yrityksen perustamisen tukeminen

Uuden yrityksen tuki voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen yhteydessä yrityksen alkuvaiheen kuluihin.

 • Yrityksen tulee työllistää kokoaikaisesti vähintään yrittäjä tai työntekijä
 • Myönnettävä tuki on enintään 150 euroa/kk
 • Tuki on haettava 12 kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta.
 • Tukea voidaan myöntää 6 - 12 kuukauden ajaksi, kuitenkin enintään yritystoiminnan keston ajaksi
 • Tuensaaja on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tuen myöntämiseen mahdollisesti vaikuttavat muutokset yritystoiminnassa
 • Tukea ei makseta yrittäjän palkkakustannuksiin
 • Tukimuodosta on neuvoteltava ennakkoon kunnan edustajan kanssa

Uuden tai toimivan yrityksen työllistämisen tukeminen

 • Myönnettävä tuki uuden työntekijän työllistämiseksi on enintään 150 euroa/kk/työntekijä
 • Tukea myönnetään yritykselle, jonka työntekijämäärä on enintään viisi työntekijää uudet työntekijät mukaan lukien
 • Työsuhteen on oltava joko toistaiseksi voimassa oleva, tai jos se on määräaikainen niin kestoltaan vähintään 12 kk. Tukea ei myönnetä kausityöhön
 • Työnantaja ei ole saanut vähentää yrityksestä työntekijöitä tukea edeltävän 2 vuoden aikana
 • Tuki on haettava 2 kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta ja se on yrittäjälle/yritykselle veronalaista tuloa
 • Tukea uudesta työntekijästä voidaan myöntää 6 - 12 kuukauden ajaksi, kuitenkin enintään työsuhteen keston ajan
 • Työntekijän työajan tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa
 • Työntekijälle tulee maksaa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • Tuensaaja on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tuen myöntämiseen mahdollisesti vaikuttavat muutokset työsuhteissa
 • Tukimuodosta on neuvoteltava ennakkoon kunnan edustajan kanssa

Työttömän työnhakijan työllistämisen tukeminen

Tukea myönnetään vähintään 200 päivää työttömänä työnhakijana olleen työntekijän
palkkaukseen vähintään kaksi kuukautta kestävälle työsuhteelle.

 • Tukea maksetaan ensimmäisen yhdeksän kuukauden ajalta 500 euroa/kk ja tästä eteenpäin 150 euroa/kk korkeintaan kolmen kuukauden ajan
 • Tukea uudesta työntekijästä myönnetään korkeintaan kahdentoista kuukauden ajaksi, kuitenkin enintään työsuhteen keston ajan
 • Työsuhteen on oltava joko toistaiseksi voimassa oleva, tai jos se on määräaikainen niin kestoltaan vähintään kaksi kuukautta
 • Tuki on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta ja se on yrittäjälle/yritykselle veronalaista tuloa
 • Työntekijän tulee olla rautavaaralainen vähintään 200 päivää työttömänä työnhakijana ollut henkilö
 • Työntekijän työajan tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa
 • Työntekijälle tulee maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • Tuensaaja on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tuen myöntämiseen mahdollisesti vaikuttavat muutokset työsuhteessa
 • Tukea ei makseta samanaikaisesti muiden Rautavaaran kunnan elinkeinotukien kanssa
 • Tukimuodosta on neuvoteltava ennakkoon kunnan edustajan kanssa

Toiselle paikkakunnalle työllistyvän työmatkan tukeminen

Vähintään 200 päivää työttömänä työnhakijana olleen rautavaaralaisen työllistyessä Rautavaaran kunnan alueen ulkopuolelle, hänelle voidaan maksaa työmatkatukea 150 euroa/kk.

 • Tukea hakevan tulee olla kirjoilla ja asua Rautavaaralla
 • Työpaikan tulee sijaita Rautavaaran ulkopuolella
 • Työsuhteen keston tulee olla vähintään kaksi kuukautta
 • Tukea maksetaan korkeintaan kuuden kuukauden ajalta tai työn keston ollessa lyhempi työsuhteen keston ajan
 • Tuki maksetaan kertasuorituksena hakijalle jälkikäteen
 • Tuki on hakijalle veronalaista tuloa
 • Työajan tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa
 • Työntekijälle tulee maksaa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • Tukea on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta ja siitä on toimitettava työsopimus
 • Tuensaaja on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tuen myöntämiseen mahdollisesti vaikuttavat muutokset
 • Tukimuodosta on neuvoteltava ennakkoon kunnan edustajan kanssa

Yrityksen kehittämishankkeiden, koulutuksen, markkinoinnin kehittämisen tai messuille osallistumisen tukeminen

 • Myönnettävä tuki 50 % yritykselle jäävistä alv 0 % kustannuksista, enintään 1000 euroa/vuosi
 • Kustannuksiksi voidaan hyväksyä erilliset ostopalvelut sekä siihen liittyvät välittömät materiaalihankinnat
 • Tukea myönnetään markkinoinnin kehittämiseen (esim. markkinointisuunnitelman tekemiseen), ei suoranaisiin mainoshankintoihin esim. mainokset tai ilmoitukset lehdissä tai verkkosivuilla, mainoskynät, mainosteippaukset, jne.
 • Tukimuodosta tulee ennakolta neuvotella ja sopia kunnan edustajan kanssa
 • Tukihakemukseen tulee liittää jäljennökset asianmukaisista maksutositteista 

Oppisopimuskoulutuksen tukeminen

Rautavaaralainen yrittäjä, joka palkkaa oppisopimuksella työsuhteeseen rautavaaralaisen henkilön, voi hakea kunnalta oppisopimuskoulutustukea.

 • Koulutuksen tulee olla tutkintoon tähtäävää ammatillista peruskoulutusta ja kestää vähintään 2 vuotta
 • Tuen määrä on enintään 1000 euroa/yrittäjä/oppisopimuskoulutettava vuodessa
 • Tuki haetaan ennen oppisopimuskoulutuksen alkamista
 • Tukimuodosta on neuvoteltava ennakkoon kunnan edustajan kanssa

Kesätyöllistämisen tukeminen

Rautavaaralainen yrittäjä, yhdistys, yhteisö (ei julkisyhteisö) tai yksityinen työnantaja (esim. kotitalous) voi hakea tukea työllistäessään kesällä rautavaaralaisen tai Rautavaaralla asuvan koululaisen, opiskelijan tai juuri oppilaitoksesta valmistuneen.

 • Tuen määrä on
  • peruskoululaiset 15-17v 200 €/10pv/yritys/työllistetty
  • ammattikoululaiset, lukiolaiset, muut opiskelijat sekä työttömät nuoret 18-23v 300 €/15pv/yritys/työllistetty
 • Työsuhteen kesto tulee olla vähintään kymmenen työpäivää ajalla 1.5. - 31.8.
 • Palkan, jolla tukea haetaan, tulee noudattaa alan työehtosopimusta. Ellei mitään työehtosopimusta voida noudattaa, palkka on työttömyyspäivärahan suuruinen tai palkka määräytyy työnantajan ja työntekijän keskinäisen sopimuksen mukaan
 • Tukihakemus toimitetaan kuntaan viimeistään 30.4. mennessä
 • Tukimuodosta on neuvoteltava ennakkoon kunnan edustajan kanssa

Elinkeinotuet voidaan myöntää edellä mainittujen ehtojen täytyttyä yksilöidyn hakemuksen ja tarvittavien selvitysten perusteella. Oikeutus tuen myöntöehtojen täyttymiseen on osoitettava asianmukaisilla todisteilla.

Tukia haetaan vapaamuotoisella mutta allekirjoitetulla hakemuksella Rautavaaran kunnan elinvoimapalveluista tai sähköpostitse kirjaamo@rautavaara.fi.

Osoite:

Rautavaaran kunta
Elinvoimapalvelut
Koulutie 1
73900 Rautavaara

tai kirjaamo@rautavaara.fi

Elinvoimajohtaja
Petri Ahonen
puh. 040 860 8216
petri.ahonen@rautavaara.fi

Hanke- ja
elinkeinokoordinaattori

Tuula Palojärvi
puh. 044 452 5712
tuula.palojarvi@rautavaara.fi

Kunnanjohtaja
Henri Ruotsalainen
puh. 040 860 8180
henri.ruotsalainen@rautavaara.fi