Siirry sisältöön

Vanhustyönjohtaja
Kaija Leskinen
puh. 040 860 8241
kaija.leskinen­@rautavaara.fi

Palveluohjaaja
Saila Paaso-Rantala
puh. 040 860 8192
saila.paaso-rantala­@rautavaara.fi

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että henkilö tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, jotta hän voi selviytyä omassa kodissaan. Omaishoidon tuesta annetun lain 3 §:n mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
  2. hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
  3. hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
  4. omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
  5. hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva
  6. tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista

Omaishoitosopimus on hoitajan ja kunnan välinen toimeksiantosopimus omaishoidon järjestämisestä ja maksettavasta rahallisesta hoitopalkkiosta. Hoitajalla ei ole työehtosopimuksen mukaisia loma-, päiväraha-, työaika- ja muita sellaisia oikeuksia tai etuuksia. Hoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle kertyy työstään eläketurvaa, ellei hän ole jo eläkkeellä. Kunta ottaa omaishoitajalle tapaturmavakuutuslain (608/1948) 57 §:n 1 momentin mukaisen tapaturmavakuutuksen. Tapaturman sattuessa on mentävä lääkäriin ja otettava yhteyttä omaishoidosta vastaavaan viranhaltijaan. Omaishoitosopimus on pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleva. Erityisistä syistä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena. Sopimuksen liitteenä tulee olla hoito- ja palvelusuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa.

Omaishoidon tuen hakumenettely ja palvelutarpeen arviointi

Omaishoidon tuessa on jatkuva hakumenettely. Omaishoidon tukea hakee hoidettava. Hakemuksen saat tästä linkistä, kunnantalon infosta tai yhteystiedoissa olevilta henkilöiltä. Hakemus osoitetaan osoitteeseen Rautavaaran kunta, palveluohjaaja, Koulutie 1, 73900 Rautavaara.

Päätös omaishoidon tuen myöntämisestä perustuu aina hoidettavan ja hoitajan monipuoliseen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointiin. Omaishoidon tuen päätöksentekoa edeltää kotikäynti asiakkaan kotiin pääsääntöisesti kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta. Tällöin arvioidaan hoidettavan hoidon tarve sekä muiden välttämättömien palvelujen tarve ja määrä. Kotikäynnin yhteydessä arvioidaan myös, onko koti olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.

Hoitoisuusluokkaa ja toimintakykyä arvioitaessa otetaan huomioon hoidettavan ja hoitajan kokonaistilanne: fyysinen ja psyykkinen tila, ikä, sosiaaliset suhteet, muut sosiaali- ja terveyspalvelut sekä yhteiskunnan tukimuodot. Perheen normaalit sisäiset vastuut, kuten puolisoiden välinen tavanomainen auttaminen ja vanhempien tavanomainen vastuu lapsesta, huomioidaan arvioinnissa. Omaishoidon tuen määrää arvioitaessa huomioidaan aina hoitajan osuus hoitotyöstä sekä muiden tahojen antama hoito ja palvelu.

Lasten ja nuorten tuen tarpeen arvioinnissa huomioidaan lapsen / nuoren ikätasoa vastaava päivittäisen hoivan, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve. Lisäksi arvioidaan liikuntakykyä, kommunikaatiotaitoja sekä hoitotoimenpiteiden tarvetta. Lapsen hoitotyön sitovuutta arvioitaessa verrataan tilannetta saman ikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon. Päätöksen teon tukena käytetään tarvittaessa lääkärinlausuntoja ja muita hoitoisuuteen liittyviä lausuntoja.

Omaishoidon tuki myönnetään lasten kohdalla pääsääntöisesti alimman maksuluokan mukaan, koska lapsi on yleensä suurimman osan vuodesta kodin ulkopuolisen palvelun piirissä (esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa). Päätökset tehdään 16 ikävuoteen saakka, jolloin tilanne arvioidaan uudelleen. Pienten lasten kohdalla omaishoidon myöntämisperusteet arvioidaan yksilökohtaisesti, koska pieni lapsi tarvitsee muutenkin ympärivuorokautisesti vanhempien hoitoa ja hoivaa.

Kehitysvammaisten aikuisen ja mielenterveyskuntoutujien kohdalla sovelletaan kokonaisarviota heidän päivittäisen hoivan ja huolenpidon, sekä ohjauksen ja valvonnan tarpeesta ja sitovuudesta. Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien kohdalla käytetään omia mittareita.

Hoitopalkkion maksuluokat ja kriteerit

Rautavaaran kunta porrastaa omaishoidon tuesta maksettavat hoitopalkkiot hoidettavan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella neljään (4) maksuluokkaan. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta alimmista hoitopalkkiosta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioiden määriä tarkistetaan kalenterivuosittain kertoimella, joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b §:n soveltamista varten. Hoitopalkkiota ei makseta takautuvasti eikä sitä myönnetä kuukautta lyhyemmäksi ajaksi.

Maksuluokka 1:  423,61 € / kk

Hoidettava henkilö tarvitsee paljon hoivaa ja huolenpitoa ja häntä on autettava suurimmassa osassa päivittäisiä toimintoja kuten syömisessä, pukeutumisessa, peseytymisessä ja liikkumisessa. Hoidettava tarvitsee hoitajan jatkuvaa apua ja valvontaa eikä voi jäädä esimerkiksi yksin yöksi. Hoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti. Vaihtoehtoisena hoitomuotona olisi ympärivuorokautinen hoiva. Hoitaja asuu samassa taloudessa.

Rava-indeksi    2,00-2,99
MMSE                12-17
ACDS-ADL
TOIMI

Maksuluokka 2:  536,94 € / kk

Hoidettava henkilö tarvitsee ympärivuorokautisesti runsaasti hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa sekä on lähes täysin autettava kaikissa päivittäisissä toiminnoissa kuten ruokailussa, hygieniasta huolehtimisessa, pukeutumisessa, lääkehuollon toteutumisessa, liikkumisessa tai on muistamaton, levoton tms. Hoitotyö edellyttää hoitajan kokopäivätoimista työpanosta. Jos henkilöllä ei olisi omaishoitajaa, hän olisi jatkuvassa ympärivuorokautisessa hoidossa. Hoidettava saa yleensä Kelan korotettua hoitotukea. Hoitaja asuu samassa taloudessa.

Rava-indeksi    3,00-3,49
MMSE                0-11
ACDS-ADL
TOIMI

Maksuluokka 3:  847,22 € / kk

Hoidettava henkilö on ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseva, usein vuode- tai pyörätuoliasiakas, vaikeasti kehitysvammainen tai muistamaton. Hän tarvitsee jatkuvasti apua, tukea ja ohjausta kaikissa seuraavista alueista: peseytymisessä, pukeutumisessa, syömisessä, lääkkeiden otossa, wc-asioissa, liikkumisessa (ei liiku omatoimisesti), elämänhallinnassa ja vuorovaikutuksessa. Hänen hoitamisensa on sitovaa sekä fyysisesti ja psyykkisesti raskasta. Hoidettavaa ei voi jättää yksin ja hoitaja asuu samassa taloudessa. Ilman omaishoitajaa hoidettava tarvitsisi pysyvän hoitopaikan kodin ulkopuolella.

Tähän luokkaan voi kuulua myös hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana tarvittava hoito edellyttäen että hoitava henkilö jää työstään palkattomalle lomalle omaishoitajaksi. Hoidollisesti raskas siirtymävaihe voi olla esimerkiksi saattohoitotilanne tai siirtyminen hoitomuodosta toiseen jona aikana hoidettava tarvitsee lyhytaikaisesti normaalia enemmän hoitoa ja huolenpitoa. Myös hoidettavan siirtyminen pitkäaikaisesta laitoshoidosta kotihoitoon voi olla tällainen tilanne. Hoitoajan voidaan arvioida oleva noin puoli vuotta. Jos omaishoitaja on eläkeläinen, käytetään tätä maksuluokkaa

Rava-indeksi    3,50-4,00
MMSE                0-11
ACDS-ADL
TOIMI

Maksuluokka 4:  1694,52 € / kk

Erityismaksuluokkaa käytetään tapauksissa, jossa hoitaja jää hoitamaan laitoshoidon tai tehostetun palveluasumisen tarpeessa olevaa omaistaan tai läheistään (vapauttaa laitos- tai tehostetun palveluasumisen paikan). Edellytyksenä on, että hoitaja joutuu hoidon takia jäämään pois ansiotyöstä, eikä hän saa muuta korvausta ansiotulon menetyksestä. Hoitaja on alle 65-vuotias. Hoidettavan avuntarve kuuluu luokkaan 3.  Kyseessä voi edellä mainitun lisäksi olla saattohoito tai muu hoidollisesti raskas siirtymävaihe.

Naapuriapukorvaus  (puolet lakisääteisestä omaishoidon tuen alarajasta 199,96 € / kk, ei oikeutta vapaaseen)

Naapuriapukorvausta voidaan arvion mukaan maksaa sellaisissa tilanteissa, joissa varsinaisen omaishoidon tuen kriteerit ei täyty, mutta henkilö tarvitsee säännöllisesti ja päivittäin apua kotona selviämisessä. Hoidettavan tulee täyttää kotihoidon myöntämisen kriteerit ja tukihenkilökäynti korvaa kotihoidon käyntejä. Korvaus voidaan maksaa myös muulle läheiselle henkilölle. Korvausta ei makseta samassa taloudessa asuville henkilöille. Korvausta maksetaan esimerkiksi sivukylien vanhusta hoitavalle naapurille puunkannosta, asioinnista yms. avusta.

Omaishoidon tuen päätösmenettely ja muutoksenhaku

Omaishoidon tuesta tehdään hoidettavalle kirjallinen päätös. Tuki myönnetään hakukuukautta seuraavan kuukauden alusta edellyttäen että hoito on jo tällöin alkanut. Päätös tehdään toistaiseksi, erityisestä syystä päätös voi olla määräaikainen. Mikäli hoitopalkkioon varattu määräraha on jo sidottu voimassaoleviin omaishoitosopimuksiin, jää myöntämisperusteet täyttävä hakemus jonoon odottamaan määrärahan vapautumista. Määrärahan vapautumista odottavat hakemukset asetetaan jonoon hoitoisuuden ja hakemispäivän perusteella.

Omaishoidon tuen päätökseen tyytymättömällä on oikeus esittää kirjallinen oikaisuvaatimus perusturvalautakunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Viranhaltijan päätöksestä ilmenee ohjeet muutoksenhaun tekemiseksi.

Hoitajalle järjestettävä vapaa

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti. Hoitajan on hoidettava omaishoidettavaa vähintään 16 päivää kuukaudessa, jotta hän on oikeutettu lakisääteisiin vapaapäiviin. Vapaapäivien hoitoa järjestetään kunnan asumisyksikössä, sijaishoitona toimeksiantosopimuksella tai perhehoitona.

Lisätietoa omaishoidontuesta: Omaishoito – THL

 

Vanhustyönjohtaja
Kaija Leskinen
puh. 040 860 8241
kaija.leskinen­@rautavaara.fi

Palveluohjaaja
Saila Paaso-Rantala
puh. 040 860 8192
saila.paaso-rantala­@rautavaara.fi