Siirry sisältöön

Vs. Rehtori
Marianne Korkalainen
puh. 040 860 8231
marianne.korkalainen@rautavaara.fi

Koulun hanke- ja kehittämistoiminta

Perus- ja erityisopetuksen laadun kehittäminen

12.4.2019 – 31.12.2020.  Hankkeen avulla kehitetään resurssiopetusta peruskoulun puolella. Resurssiopettajan työpanosta on samanaikaisopetukseen sekä pienryhmäopetukseen. Resurssiopettajatoiminnalla pyritään turvaamaan ja edistämään joustavien opetusjärjestelyiden sekä tuen oikea-aikaisen kohdentamisen toteutumista ja näin perus- ja erityisopetuksen laadun kehittämistä. Valtionavustus 20 000 €

Lukion kansainvälistymishanke

12.4.2019 – 31.12.2020. Hankkeessa toteutetaan yhteinen kurssi Saksan Neuklosterissa sijaitsevan ystävyyskoulun kanssa. Hankkeen myötä kurssille osallistuvat peruskoululaiset ja lukiolaiset pääsevät myös vierailemaan ystävyyskoulussa paikan päällä. Kurssi kokonaisuudessaan on oppiainerajat ylittävä ja sen aikana on tarkoitus kehittää kieli- ja kulttuurituntemusta sekä historian ja biologian osaamista. Yhteisen kurssin osa-alueita ovat itsensä ja oman ympäristönsä esittely, oman maan nuorisokulttuurin historia ja nykytila sekä kestävä kehitys. Valtionavustus 8 000 €.

Tutoropettaja-hanke

23.1.2019 – 31.07.2020. Peruskoulun tutoropettaja-hanke on Kuopion kaupungin hallinnoima hanke. Kullakin hankekoululla toimii oma tutoropettaja. Tutoropettajia koulutetaan pedagogiikan ja digitaitojen osalta niin, että hän voi tutoroida koulunsa muita työntekijöitä. Hankkeessa on yhteensä 17 kuntaa, joiden sisälle on tarkoitus rakentaa aktiivinen tutoropettajien verkosto. Hankkeen myötä on tarkoituksena myös jatkokehittää ja vakiinnuttaa eri kuntiin sopivia tutoropettajamalleja. Valtionavustus 5 000 €.

Parasta ennen-hanke

Pohjois-Savon parasta ennen-hankkeessa on mukana 21 koulua. Rautavaaran yhtenäiskoulu ja lukio on yksi näistä kouluista. Hankkeen tarkoituksena on yhteisöllisen toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittäminen, kouluyhteisön ja eri sidosryhmien osallistaminen sekä toimintaa tukevan verkoston luominen.  Hankkeen myötä on tarkoitus edistää koulun muutosta kohti tiimiorganisaatiota ja tukea oppivan yhteisön kehittymistä.

Kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen

13.8.2019 – 31.12.2020. Kerhotoiminnan avulla lisätään peruskouluikäisten oppilaiden mahdollisuuksia tutustua erilaisiin harrastuksiin. Kerhojen avulla pyritään myös lisäämään vähän harrastavien nuorten kiinnostusta erilaisia harrastuksia kohtaan. Kerhot ovat painottuneet taito- ja taideaineisiin sekä erätaitoihin. Valtionavustus 6 000 €.

PLUTO lukion kehittämishanke

Hankkeessa on tarkoitus luoda Pohjois-Savon lukioiden alueellinen tutoropettajaverkosto. Jokaisella hankkeeseen osallistuvalla lukiolla on oma tutoropettaja, jonka vuorovaikutustaitoja ja vertaiskouluttajaosaamista kehitetään. Hankkeen pääpainona on opettajien digiosaamisen kehittäminen sekä uuden lukiolain ja opetussuunnitelman jalkauttaminen kouluun.

Vs. Rehtori
Marianne Korkalainen
puh. 040 860 8231
marianne.korkalainen@rautavaara.fi