Ennakkoäänestys vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa suoritetaan ajalla 29.3. – 4.4.2017.

Osallistuminen ennakkoäänestykseen laitoksessa on tarkoitettu sellaiselle äänioikeutetulle, joka on hoidettavana sairaalassa tai ympärivuorokautista hoitoa antavassa ja muussa kunnanhallituksen määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä.

 

Ennakkoäänestys asumispalveluyksiköiden Päiväkeskuksessa.

 

Äänestyspaikka:

Päiväkeskus

 

Äänestysaika:

Maanantai 3.4.2017 klo 14.00 – 15.00

 

Äänestyksen järjestelyt:

Ennakkoäänestys tapahtuu Päiväkeskuksessa ja tarvittaessa erikseen niiden liikuntakyvyttömien vuodepotilaiden luona, jotka ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita käyttämään äänioikeuttaan.

 

Mikäli ennakkoäänestyksestä on tiedusteltavaa, yhteyttä voi ensisijaisesti ottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Henri Ruotsalaiseen puh. 040 – 8608 180 tai hänen poissa ollessaan hallintosihteeri Kaisu Heikkiseen puh. 040 – 8608 186.

 

VAALITOIMIKUNTA